climbing to heaven (2)

Dankbaar en gelukkig zijn, kan dat in deze tijd?

* Een boodschap van de Lichtwereld *

“Doordat de krachten van licht en donker zich steeds sterker tegen elkaar beginnen af te tekenen, ontmoet ieder mens op Aarde steeds grotere uitdagingen. Hoe bewuster je in deze overgangstijd bent, des te beter je kunt begrijpen dat die uitdagingen dienstbaar zijn aan jouw reis naar hogere lagen van bewustzijn.

Subtielere lessen, minder speelruimte

Hoe meer je zelf de illusies van angst hebt weten te ontmaskeren, des te meer je je eigen oude wonden geheeld zult hebben. Daardoor is jouw gevoelslichaam een ander, hoger frequentie-palet gaan dragen. Vanuit dat andere palet zul je minder ‘oefenscenario’s’ aantrekken die nog met het thema angst en lijden verbonden zijn. Jouw lessen zullen steeds subtieler worden, maar ze zullen zich ook steeds meer op het scherpst van de snede afspelen.

Ze zullen je enerzijds minder speelruimte laten, maar anderzijds zullen ze ook minder met lagere frequenties verbonden zijn waardoor je de menselijke illusies steeds sneller zult ontstijgen.

Jouw lessen zullen je steeds meer in contact brengen met de geestelijke wereld. Hoe transparanter jij wordt, des te gemakkelijker de subtielere krachten vanuit de Lichtwereld je kunnen bereiken, en je zullen aanzetten om nu echt dóór te gaan op dit hogere pad.

Grote lessen zijn die waarin de inzichten besloten liggen over hoe je om dient te gaan met het lijden van de wereld om je heen. Je bent ten allen tijden vrij om vanuit dat thema jouw eigen keuzes te maken, en jouw eigen gedachten, houding en gedrag daarin te bepalen. Niets is daarin goed of fout; alles dient iets.

Voordat we verder gaan, willen we je eerst een beeld aanreiken waarmee je gemakkelijker kunt doorzien hoe het opklimmen in bewustzijn zich nu in jou voltrekt.

Klimmen op de ladder naar de Hemel

De reis naar hogere lagen van bewustzijn is als het opklimmen van een ladder die vanuit de Aarde naar de Hemel reikt. Hoe meer je jezelf nog vanuit de dualiteit met de aardse illusies identificeert, des te lager je op de treden van de ladder zult staan. Op die treden heeft het aardse spel van angst en lijden nog een grote magnetische aantrekkingskracht. In de velden die met die lagere treden verbonden zijn zul je net zo lang je ervaringen opdoen totdat je bij een punt van doorbraak aankomt.

Het moment van doorbraak wordt door jouw hogere Zelf bepaald, en gaat meestal gepaard met een toename van je eigen Lichtkracht. Daardoor stijgt jouw algehele frequentie en kun je doorstappen naar een hogere trede op de ladder. Let wel: iedere trede is even waardevol, omdat ze in essentie allemaal een hoger doel dienen.

De versluiering op iedere trede van bewustzijn

Indien je op een hogere trede bent aangekomen ervaar je de ‘waarheid’ die je op de vorige trede hebt gezien heel anders. Zo lang je nog deelneemt aan het spel wat in de oude matrix gespeeld wordt, is jouw bewustzijn nog in een bepaalde mate vernauwd en versluierd. Pas wanneer je op een volgende trede staat kun je die versluiering ook waarnemen.

Kijk maar eens even achterom naar een pijnlijke situatie uit jouw huidige, of uit een vorig leven. Denk bijvoorbeeld aan een moeizame relatie met iemand die, volgens jouw denkwijze toen, de veroorzaker was van jouw lijden. Nu zie je waarschijnlijk dat diezelfde persoon juist aan jouw ontwaken heeft bijgedragen, en je vanuit de ziel geholpen heeft om een stapje hoger op de ladder naar bewustzijn te kunnen zetten.

Hoe hoger je op de ladder komt, des te meer kwartjes er zullen gaan vallen over het lijden waar je ooit in hebt gezeten. Daarmee zal de lading van het lijden verdwijnen, de illusies van het donker zullen oplossen. Op een dag zul je vooral nog het Goddelijke Licht zien dat jou door al deze ervaringen heeft heeft gedragen. Waarom waren deze nodig? Om jouw verlangen aan te wakkeren naar waarheid, naar jouw eigen Bronverbinding, naar het samensmelten met de Goddelijke Aanwezigheid in jou.

‘Te veel’ of ‘te weinig’ valt weg

Pak nu het beeld van een uitschuifladder erbij. Stel je voor dat je boven aan jouw ‘aardse’ ladder bent gekomen, en je ontdekt ineens dat er een totaal nieuw deel uitgeschoven kan worden. Dit nieuwe uitschuifdeel is niet langer verbonden met de tijdelijke, relatieve ‘waarheden’ van de aardse dualiteit, maar met een perspectief dat vanuit de hogere dimensies bezien een veel absolutere Waarheid nadert. Deze Waarheid zal je vervullen met dankbaarheid en geluk; het woordje ‘te’ zal niet langer deel uit blijven maken van jouw vocabulaire.

Dit punt van overgang is het punt waarop een aantal van jullie aangekomen zijn. De ene voet staat nog op de aardse trede waarbij er ‘te veel’ of ‘te weinig’ is. De andere voet heeft het uitschuifdeel ontdekt, maar aarzelt nog om in de nieuwe balans te stappen. Iets in jou weet, dat als je straks de doorstap maakt naar dit nieuwe deel, je niet meer terug zult willen. Maar: je kunt pas ècht doorstappen wanneer de lessen van het aardse deel allemaal afgerond zijn. Op dat moment zul je ook jouw eigen ‘te veel’ of ‘te weinig’ vervangen hebben door ‘het was precies goed zo’.

Het is het balanceren tussen oud en nieuw. Het is het afhechten van losse, zo je wilt karmische eindjes. Hoe meer je in beeld krijgt van het nieuwe uitschuifdeel, des te intenser het verlangen in jou zal worden om jezelf helemaal los te maken van de oude zwaarte.

En toch is er in het oude deel iets dat bijna evenredig sterk lijkt. LIJKT, benadrukken we. De verwarring die een mens bij deze overgang tegenkomt wordt veroorzaakt door een oude opvatting over wat WARE LIEFDE is.

Afdalen brengt geen verheffing

Hoe hoger je op de ladder komt, des te groter jouw vermogen is om onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat is groots, dat is fantastisch, maar dat zal bij de overgang naar het nieuwe uitschuifdeel van de ladder ook verwarring geven. Je hoeft maar even omlaag te kijken of je ziet mensen waar je van houdt struggelen op lagere treden van de ladder.

Hooggevoeligen en empathische mensen zullen zich zo bij hen betrokken voelen dat, indien ze niet waakzaam zijn, ze – vanuit oude patronen – de lasten van anderen willen gaan meedragen.

Het lijden van geliefden kan zò diep raken dat mensen zelfs bereid zijn om een paar treden van de ladder af te dalen en zich opnieuw met die velden te verbinden, zodat ze ter plekke ‘hulp kunnen verlenen en verlichting kunnen brengen’.

Hier bevindt zich de grote les die we met deze boodschap willen toelichten. Zie je het voor je, wat er gebeurt wanneer iemand, die zeer transparant is geworden en veel licht draagt, zich opnieuw gaat voegen in die oude, laagfrequentere velden? …

Hij of zij zal zich moeten verdichten om in die velden te kunnen funcioneren. Bovendien raakt er onderweg Lichtkracht verloren. Hiermee komt deze persoon opnieuw in een vernauwd bewustzijn en verliest hij of zij het hogere perspectief. De hulpverlening betekent zal dus opnieuw vanuit een lager bewustzijn vorm krijgen. De verheffing die men wilde brengen zal uitblijven.

Het is als water naar de zee dragen. Je kunt eindeloos willen blijven helpen, maar het zal nooit het effect hebben wat je eigenlijk hoopte toen je besloot om af te dalen. Wat uit liefde ontstond, vervormde zich tot een oude impuls van de lasten van een ander willen dragen. Wat kun je dan wel, vanuit WARE LIEFDE?

Een totaal nieuw deel van de reis

Ga weer even terug naar jouw plek op de ladder. Voel je de hogere frequentie van het nieuwe uitschuifdeel? Zie je hoe de Lichtwereld jou vanuit de Hemel tegemoet komt, je nadert, jouw hand vastpakt en je energie begint te ontvangen? Voel je hoe Wij jou nodig hebben om een schakel te kunnen vormen tussen Hemel en Aarde?

Door jou heen kan het Goddelijke Licht zichtbaar worden voor de mensen die nog op lagere treden van de ladder zoekende zijn. Jij draagt een nieuw kleurenpalet waarin lijden vervangen is door weten en overgave aan het Goddelijke Plan. In jouw energetische veld zullen zich steeds meer hogere coderingen verankeren, en dat zal steeds voelbaarder worden voor de mensen die jij lief hebt.

Jij wordt als een instrument dat niet langer de oude klanken van angst en pijn kan produceren. Hoe meer jij jezelf op het hogere deel van de ladder gaat verankeren, des te zuiverder jij de klanken vanuit de hogere dimensies zult gaan doorgeven. Hoe minder vaak je nog afdaalt naar de verdichtere lagen waarin je de Lichtwereld minder goed kunt ervaren, des te sterker jouw onvoorwaardelijke Liefdeskracht zal blijven, anderen zal aanraken en haar werk zal gaan doen.

Laat de Bron door je heen werken

Het is deze hogere Liefdeskracht die haar helende werk door jou heen in anderen zal doen. Jij hoeft niet langer af te dalen naar lagere bewustzijnsvelden, jij hoeft je niet langer te verplaatsen in het vernauwde bewustzijn en in het angst-denken van anderen waardoor je een deel van je pas verkregen Lichtkracht tijdelijk weer weggeeft.

Het is juist de bedoeling dat jij, als wegwijzer vanaf de trede waarop je nu staat, jouw Licht laat schijnen. In jouw energieveld liggen tevens alle inzichten besloten die jij tijdens jouw zoektocht door de lagere frequentievelden hebt verworven. Zij zijn als antwoorden op vragen, als oplossingen van problemen, als ontmaskeringen van illusies. Dit alles geef je een ander vanzelf mee, door WIE JIJ BENT, verbonden met jouw trede van bewustzijn.

Indien deze boodschap je raakt, besef dan dat ook jij aangekomen bent bij het nieuwe uitschuifdeel van de ladder. Lief mens, je mag dankbaar en gelukkig zijn waar je nu bent, je mag het lijden achter je laten. Er begint een nieuw deel van jouw reis waarin je vrede en harmonie kunt ervaren zonder dat je je daar bezwaard over hoeft te voelen.

Besef de weg die je gegaan bent, erken de Lichtkracht die daardoor tot je beschikking is gekomen. Ga voort op de openbarende weg die je gevonden hebt dankzij alle moeite die je gedaan hebt om hier te komen. Vanaf nu ga je de weg samen met Ons.”

***

Met grote dank aan de Lichtwereld, die me vandaag in alle vroegte wekte met deze aanloop naar de komende Lichtcirkel ‘Heb het Nieuwe Leven Lief’,

MV ❤