heaven

Wat als de dood niet bestaat?

Artikel geplaatst in: ,
(Deze boodschap is ontstaan in verbinding met Jozef van Arimathea en een aantal overgegane dierbaren) ✨
“Lieve, lieve zusters en broeders op Aarde!
Er is ons gevraagd om over iets te spreken dat hier niet gekend wordt: de dood. De dood is een aards begrip waar allerlei verwarringen omheen zijn gekomen. Deze verwarringen hebben dusdanig vastgezet in het menselijke denken, dat ze tot een overtuiging zijn geworden; de dood zou het einde betekenen van het leven. Om het volledig te maken: het einde van het leven op Aarde.
Graag bieden we jullie onze waarheid aan. Het woord dood zit niet in ons taalgebruik; het is van oorsprong zelfs niet van de mensheid afkomstig. Om deze boodschap zo helder mogelijk over te brengen zullen we echter wel het woord dood gebruiken, maar alleen daar waar het nodig is om de lading in jullie aan te raken.
De dood is een heilige poort naar hogere dimensies. Het is een genadevolle bevrijding die de mens ervaart wanneer hij of zij hier terugkeert naar een aardse incarnatie. Het is een overgang van een verdichte vorm, die nodig was om alle menselijke gedachten en emoties te kunnen ervaren, naar een veel transparantere vorm waarin slechts Liefde ervaren zal worden.
Het leed rondom ‘de dood’
We begrijpen hoe gevoelig het woord ‘dood’ voor jullie is, omdat er veel menselijk leed en angst mee gepaard gaan. Voor jullie betekent de dood een onafwendbaar afscheid van geliefden en dierbaren. We kunnen dit gedachtebeeld begrijpen, omdat we zelf ook vele levens in een fysiek lichaam hebben gehad. Sommigen van ons zijn zeer recentelijk teruggekeerd van een aardse incarnatie, en hebben nog heel heldere herinneringen aan de laatste dagen op Aarde, en aan onze aankomst hier. We zien onze dierbaren die op Aarde gebleven zijn, we zien hun gemis en verdriet, hun hunkering naar een teken van ons en hun worsteling met ons vertrek.
Laten we jullie zeggen: al het leed wat er ontstaan is rondom wat jullie dood noemen, is volkomen begrijpelijk, maar ook volkomen onnodig! Het is zelfs ziekmakend om het lijden wat met ‘dood’ verbonden is als ‘waarheid’ te gaan koesteren. En nu er een ziekte op Aarde is verschenen die in jullie beleving bij velen ‘de dood’ tot gevolg heeft, is ‘dood’ een nog grotere angst op gaan roepen.
Daarom hebben wij besloten om, in verbinding met jullie, een ander Licht te laten schijnen op de grootste verwarring die het diepste in de mens is gaan wortelen, en de mens ook het meeste van zijn krachten beroofd heeft.
De dood bestaat hier niet!
Lieve dierbare zusters en broeders. Wat ik nu ga zeggen zal bij velen ongeloof of weerstand oproepen. Maar wij zijn volkomen oprecht in wat we delen, en hebben ook toestemming om onze waarheid via deze boodschapper te delen. Het is aan ieder persoonlijk hoe deze woorden aankomen en wat er mee gedaan wordt.
De dood bestaat niet. Er is geen einde van het leven. Al het goddelijke leven is energie, en energie gaat nooit verloren. Het leven dat ons allen gegeven is draagt Gods zegen, Gods liefde en Gods eeuwigheid in zich.
Dat is niet alleen zo in de dimensies waarin wij verblijven; dat geldt in heel het Universum. Het enige wat kan sterven, dood-gaan in jullie woorden, is de vorm waarin de mens (of enig ander levend wezen) ervaringen heeft kunnen opdoen. Op Aarde is die vorm verdichter dan hier bij ons. De vorm die jullie aannemen bij een incarnatie op Aarde is een fysieke vorm die bestand is tegen de lagere trillingsvelden die er op Aarde zijn; velden waarin dualiteit kan bestaan.
De persoonlijkheid
Jij hebt een aardse persoonlijkheid nodig, die je gedurende al jouw levens op Aarde ontwikkelt om te kunnen overleven in dualiteit. Jouw persoonlijkheid wordt per incarnatie gekoppeld aan een stoffelijk lichaam, dat onderhevig is aan de zwaartekracht en ook vatbaar is voor zwaardere trillingen. Binnen de velden die een lagere trilling dragen dan de velden waarin wij leven, gelden er andere regels en wetten en zal jouw ziel zich kunnen ontwikkelen.
Gedurende vele levens zullen alle ervaringen die jij hebt opgedaan gaan leiden tot de wens om jouw bewustzijn te gaan ontwikkelen. Alleen door de ervaringen ook echt te doorleven, en de ware aard van de ervaringen die aan illusies gekoppeld zijn te doorzien, zal jouw ziel zich op den duur kunnen verheffen naar jouw Goddelijkheid.
Het is heel lang zo geweest dat je, na het opdoen van bepaalde ervaringen, de lagere bewustzijnsvelden van de Aarde moest verlaten om een zuiver beeld te kunnen krijgen van de zin van jouw aardse leven. Ofwel: je moest eerst loskomen van je persoonlijkheid en je stoffelijke lichaam, om samen met ons jouw levenservaringen te kunnen verwerken. Maar dankzij het verhoogde collectieve bewustzijn kun je dit verwerken ook op Aarde doen, en kun je – met onze hulp – jezelf tijdens je aardse leven steeds meer loskoppelen van je persoonlijkheid. Je hoeft dus niet eerst ‘dood’ te gaan om je leven te evalueren en de lessen ervan te integreren. Maar: of je in je fysieke lichaam op Aarde blijft, of je stoffelijke vorm verlaat en weer een tijd in onze sferen verblijft, hangt van jouw Zielenplan af.
Het Zielenplan
Dualiteit is ontstaan uit gedachte-creaties. Alleen jouw persoonlijkheid is gevoelig voor dualiteit; jouw geest niet. Jouw persoonlijkheid is een tijdelijk iets, die mee evolueert conform het bewustzijn dat jij hebt ontwikkeld. Om op Aarde te kunnen evolueren heb je een fysieke vorm nodig; dankzij deze fysieke vorm kan een deel van jouw ziel (dat deel dat in lagere velden stand zal houden) indalen, een karmische jas aantrekken en ervaringen opdoen in de dualiteit.
Voor ieder nieuwe incarnatie op Aarde wordt een levensplan opgesteld, dat deel uitmaakt van jouw alles overkoepelende Zielenplan. Dit levensplan wordt door jouw hogere Zelf opgesteld, in overleg met de Meesters en Gidsen die jou gedurende al je levens gediend hebben, en je ook in de toekomst zullen blijven dienen en begeleiden.
Wat wil je in een incarnatie ervaren? Wat en wie heb je daarvoor nodig? Wat wil je afronden uit vorige incarnaties, wat wil je ontwikkelen, wat wens je te ontvangen, wat wil je gaan uitdragen, met wie wil je ervaringen opdoen rondom het thema Liefde en hoe wil je gaan bijdragen aan de transformatie van de Aarde en al haar levende wezens? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die invloed hebben op jouw plan voor een incarnatie.
De ervaringen die je dan gaat meemaken zullen (in het begin nog onbewust, maar later steeds bewuster) allemaal verbonden zijn met dat plan. Indien je nog een persoonlijkheid hebt die veel onverwerkte, oude ballast met zich meedraagt zul je heel andere ervaringen naar je toe trekken dan wanneer je een gelouterde persoonlijkheid ontwikkeld hebt die zich dienstbaar wil maken aan de weg van jouw Ziel.
Jij bepaalt zelf hoe lang je op Aarde wilt zijn
Een heel belangrijke vraag uit jouw levensplan is: Hoe lang – in aardse tijd – heb je nodig om je plan voor een bepaald leven te kunnen volbrengen? Ofwel: Hoe oud (of jong) zul je in dat leven op Aarde worden? Voor iedere incarnatie geldt: het zal niet alleen in overeenstemming zijn met wat jouw ziel nodig heeft aan ervaringen, maar ook zal aansluiten bij het zielenplan van de mensen in je nabije omgeving. Zo zul je bij ouders incarneren die, vanuit hun persoonlijkheid en binnen de mogelijkheden van de dualiteit, precies het goede bieden zodat jij de ‘lessen’ krijgt die je tot groei zullen stimuleren. Ook zul jij voor je ouders precies dat in hun leven brengen wat heb zal aanzetten tot het ontwikkelen van hun bewustzijn. Samen zullen jullie de ‘triggers’ en de ervaringen creëren die hoe dan ook jullie Zielenplannen zullen dienen.
Nu komen we op kwetsbare grond. Want het besef wat we jullie gegeven hebben is vanuit ons hogere perspectief goed te volgen. Maar hoe is dit om als mens te ervaren, wanneer je gelooft dat diegene die ‘overlijdt’ ook echt weg is uit je leven? Hoe is het om als mens afscheid te moeten nemen van diegenen die je zó dierbaar zijn? Dat is toch bijna niet te verdragen? ‘Hoe is het dan toch mogelijk, dat God zoiets onmenselijks bedacht heeft?’, zien we de mens vaak denken …
Alles uit de schepping komt voort uit Liefde
Lieve zusters en broeders, we nemen jullie in onze armen. Want al deze woorden zullen bij velen van jullie resoneren, en tegelijkertijd ook veel pijn los maken. Hoe kunnen we jullie meer verbinden met onze waarheid? Echt: de dood bestaat niet. Jullie geliefden, die de Aarde verlaten hebben, zijn niet ‘weg’. Ze zijn onzichtbaar geworden omdat de meeste van jullie nog met aardse, beperkt functionerende zintuigen kunnen waarnemen.
Maar wij garanderen je: hoe verder je komt in je bewustzijnsontwikkeling, des te opener de toegang wordt tot je hoger functionerende zintuigen. Indien dat prachtige moment tot je komt, zul je getuige zijn van het feit dat de sluiers, waarvan je lang gedacht hebt dat die zich tussen onze werelden bevonden, niet bestaan. Er bestaat geen scheiding tussen jullie wereld en onze wereld. Er is slechts één Wereld; de Goddelijke Schepping. En daarin zijn wij allen één, eeuwig levend en eeuwig verbonden.
Hoe cru sommige stervensprocessen ook zullen lijken; probeer te beseffen dat je het slechts met een beperkte blik kunt waarnemen. Wat er aan de andere kant van de sluiers gebeurt kunnen de meesten van jullie nog niet zien. Maar als we nu de zielen aan het woord laten die hier net zijn aangekomen, zullen zij het allemaal met elkaar eens zijn: vanaf het moment dat de mens voorbereid wordt op de grote overgang, die jullie dood noemen, is hij al opgenomen in het grote goddelijke liefdesveld. Wat jullie aan de aardse kant zien, is ingekleurd door jullie eigen overtuigingen van lijden, angst en afscheid.
De zin van het geloven in leugens
Ieder mens die gelooft dat het leven eindigt bij de dood, zal alle gebeurtenissen met zijn eigen gedachten en emoties inkleuren. Het is een leugen dat het leven ophoudt bij de dood, maar als je bewustzijn nog dusdanig beperkt is dat je in de leugen gelooft, zul je ook de illusies ervaren die door de mens geschapen zijn binnen de dualiteit.
De dood is één van de leugens (één van de holografische illusies) die jullie zijn ingeprent, ooit, toen jullie zielen naar lagere velden wilden afdalen Alle angst en pijn die jullie gekend hebben, zijn in de menselijke velden grotendeels ingetreden door de leugens rondom dood.
Deze leugens zijn als een tijdelijke overtuigingen in jullie DNA gepland. Ook hier zitten weer twee kanten aan. Indien je gelooft in een schuldige (Satan, de duivel, Lucifer etc) die alle ellende op zijn geweten heeft, dan zul je gaan zoeken naar een ‘kwade macht’ , of naar een buitenaardse ‘nep-God’ die de mens heeft willen ontkrachten om hem tot slaaf te kunnen maken. Ja, vanuit het aardse rollenspel bekeken is dat een mogelijke ‘waarheid’.
Maar vanaf de hogere dimensies bezien is iedereen die in dit rollenspel heeft meegespeeld dienstbaar geweest aan de creatie van mogelijkheden om dat wat zich van de Goddelijke Bron afgescheiden heeft, te laten afdalen naar velden waarin het Goddelijke uit het zicht was.
Dit geldt dus ook voor jou. Alleen dáár kon jij de uiterste tegenpolen van het Goddelijke leren kennen, en kon je voorwaardelijke liefde, haat, vernietiging, hebzucht, begeerte, leegte, zinloosheid en dood ervaren.
Al deze lagere trillingsvelden waren essentieel om jou opnieuw bewust te maken van de werkelijke waarde van wat afkomstig is van de Goddelijke Bron; zowel in het donker als in het licht. Jij bent net zo lang in de lagere trillingsvelden gebleven totdat je de roep van de Goddelijke Aanwezigheid in jezelf hebt gehoord, en deze leiding weer bent gaan volgen. Je zult net zo lang met de lagere trillingsvelden te maken houden totdat je alles, wat zich daarin ooit van de goddelijke Liefdesvelden afgescheiden heeft gewaand, weer verbonden hebt met jouw goddelijke kern.
De dood ontmaskeren betekent eeuwig leven omarmen
De essentie van het levensplan dat velen van jullie voor dit aardse leven hebben uitgekozen heeft alles te m aken met het los laten van de leugens die nog met dood verbonden zijn. Alles wat er om je heen gebeurt zal jou helpen om jezelf te kunnen verlossen van deze leugens. Indien jij je weer bewust wordt van jouw onsterfelijkheid, indien het echt tot je doordringt dat er niets anders is dan eeuwig leven, zul je de beperkingen van de menselijke gedachten en emoties achter je kunnen laten.
Op dit moment gaan velen van jullie versneld door allerlei transformaties heen. Het stemt ons enorm vreugdevol om te zien dat de frequenties van de collectieve bewustzijnsvelden als nooit te voren stijgen, waardoor de leugens rondom dood niet meer kunnen beklijven in jullie aardse fysieke velden.
Wij zijn bij je!
Als laatste willen we je graag nog wat meegeven. We hebben er heel wat woorden voor nodig, maar voor ons is het heel eenvoudig: de dood bestaat niet. De scheiding tussen jou en ons bestaat ook niet. Er bestaat enkel een illusie in jouw denken, die er voor zorgt dat jij ons en ‘onze wereld’ als onbereikbaar waarneemt.
Jouw mensenziel is in je huidige leven met een bepaald levensplan ingedaald, in een fysieke vorm. Totdat jij je goed verankerd had in deze vorm zijn wij bij jou gebleven, om daar zorg voor te dragen. Gedurende jouw korte of langere reis op Aarde (waarvan de lengte alleen door jouw levensplan bepaald wordt, niet door een ziekte of door iets anders) begeleiden wij jou zo goed als mogelijk vanuit de hogere dimensies.
Wij konden eerst alleen vooral met jouw hogere Zelf communiceren. Maar dankzij jouw ontwikkelde bewustzijn en jouw opengaande, innerlijke verbinding met jouw hogere Zelf kunnen we steeds rechtstreekser door jou ervaren, gehoord, gevoeld en soms ook gezien worden. Soms hoor je een stem, soms voel je een aanwezigheid, soms zie je tekens tijdens je dagelijkse wandelingen door de stof. Hoe je ons waarneemt is niet van belang; het één is niet beter dan het ander. Hoe dan ook zullen de sluiers tussen jou en ons dunner worden.
Jouw aardse reis vervolgen na het overgaan van dierbaren
Indien er tijdens jouw aardse reis geliefden overgaan naar onze zijde, zit hun levensplan er voor deze keer op. Dan is het volbracht wat zij op Aarde wilden ervaren, ontvangen en doorgeven. Maar… besef goed dat er een alles overkoepelend Zielenplan is, waarin Zielenfamilies eeuwig verbonden zullen blijven. Indien er liefde is tussen jou en anderen, zal die liefde altijd blijven voortbestaan, en zul je die ook altijd kunnen ervaren. Liefde houdt alle poorten open, zelfs tussen werelden die in jouw beeld nog gescheiden zijn. Indien jullie verbinding op ware, goddelijke liefde berust zal ze nooit kunnen verzwakken, maar in kracht toenemen. Je zult de overgegane persoon nooit kunnen verliezen, want de liefde en het leven gaan altijd en overal door.
Terwijl jij hier jouw aardse leven verder leeft, moge het misschien lijken alsof je dat helemaal alleen moet doen, zonder de dierbaren die zijn overgegaan. Maar dat is een illusie, dat is niet de absolute waarheid. Naarmate jouw bewustzijn zich verder ontwikkelt, wat volledig vanuit jouw eigen vrije wil gebeurt, zul je gaan ervaren dat de sluiers tussen jou en hen alleen door jouw eigen overtuigingen en gedachten in stand blijven.
Wij vragen je dan ook om het innerlijke werk op te pakken of voort te zetten. Vraag om inzicht en hulp van diegenen die de Weg al gegaan zijn; je zult ze herkennen aan hun gelouterde persoonlijkheid. Vraag naar hoe zij zich bevrijd hebben van de oude ballast en leugens. Voel hoe zij zuivere, onvoorwaardelijke Liefde uitstralen en vraag of zij een deel van jouw Weg kunnen verlichten. Weet dat wij aan jullie zijde staan om jullie daarbij te helpen!
Jouw eigen overgang
En dan, wanneer het einde van jouw levensplan in zicht komt, zul je door ons worden voorbereid om de overgang te kunnen maken waarbij je jouw fysieke lichaam mag afleggen. Je hebt dit lichaam niet meer nodig in de hogere dimensies.
Het is een overgang waarbij enige vorm van angst totaal niet op zijn plaats is, maar wij hebben daar wel alle begrip voor. Toch willen we je zeggen: Het is als Thuiskomen! Waar je nu misschien nog denkt dat je afscheid moet nemen van je aardse geliefden, en ze voorgoed zult moeten achterlaten, zul je aan de andere kant meteen kunnen waarnemen dat je nog net zo te midden van hen kunt wandelen, zij het in een andere vorm.
Gedurende iedere ademteug zullen wij jouw hand vasthouden, zul je door Engelen omringd worden en zul je opgewacht worden door de dierbaren uit jouw aardse leven die de overtocht al gemaakt hebben. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het een zeer feestelijke en ontroerende Thuiskomst zal zijn. Velen zullen je met open armen klaarstaan om jou te verwelkomen. Je zult geëerd worden om alles wat je op Aarde ervaren hebt; iedereen hier weet uit eigen ervaring hoe zwaar het aardse leven is, vergeleken met het zorgeloze, angstvrije eeuwige leven dat we hier kennen.
Lieve zusters en broeders! In de hoop dat wij jullie wat inzichten hebben kunnen aanreiken die wat verlichting in jullie dagelijkse leven zullen brengen, zeggen wij jullie nu:
Reis verder, ga in Vrede, en weet dat wij aan jullie zijde verblijven.
We zegenen en groeten jullie vanuit ons hart, waarin God aanwezig is.”
Namens Jozef van Arimathea (waarom hij hier de leidende spreker was zal ik mogelijk in een ander bericht toelichten), en iedereen van ‘gene’ zijde die hier aanwezig was om deze lange boodschap tot stand te brengen, dank ik iedereen die hier voor open staat. Ik voel me geraakt door deze boodschap.
We gaan samen, ieder doet het op een eigen manier en in een eigen tempo, maar we gaan, allemaal, om een Weg van Licht en Liefde te banen voor hen die ons zullen volgen.
Neem veel rust, die hebben we nodig om alle grote veranderingen te kunnen integreren in ons fysieke zijn. We zijn aan het ‘overgaan’ naar hogere dimensies terwijl we op Aarde blijven, sommigen van ons doen dat liever los van hun fysieke lichaam, of hebben een taak die zich nu aan de andere kant van de Poort bevindt.
Hoe dan ook: heb Jezelf en het Leven Lief.
Mieke