Radiant rainbow Light

Lichtdragers en onze Esseense incarnaties

Lieve lezers, vandaag deel ik een uitgebreid artikel uit een eerdere Lichtcirkel. Tijdens een afstemming vannacht kreeg ik helder dat dit vandaag aan de orde was. Mede omdat me getoond werd hoe vaak ik mijn huidige poes al in eerdere levens bij me is geweest, en hoe ieder mens en dier al een hele lange lijn van Licht door alle levens heen hebben lopen!
(Een dezer dagen zal ik de poes ‘moeten’ laten inslapen. Fysiek is ze op en ze wil graag naar het Licht, wetende dat onze verbinding eeuwig is en we elkaar weer elders zullen ontmoeten…)
***
Veel mensen zijn bezig om hun lange incarnatielijn op te schonen. Er komt veel vrij uit ons persoonlijke geheugen, waarbij er geen onderscheid is of iets kort of heel lang geleden gebeurd is. In feite maakt het voor de verwerking niet uit of iets van vrij recent afkomstig is of vanaf je oorsprong. Door de weg naar Jezelf in een groter perspectief te zien kan er lucht bij komen. Neem de tijd, een lees het alsof het speciaal voor jou geschreven is. Dan zal het licht brengen op jouw weg ❤ .
LICHTDRAGERS
In feite zijn alle mensen van oorsprong Lichtdragers. Maar niet iedereen is al zo ver in zijn ontwakend bewustzijn dat men zich tijdens het dagelijkse leven op dit innerlijke Licht van de geest wil en kan richten. Wanneer ik Lichtdragers zeg, bedoel ik diegenen die tijdens vele incarnaties al voorlopers waren en hun aanwezigheid op aarde niet alleen voor hun eigen groei benutten, maar ook rekening hielden met wat voor alle andere levens en voor de aarde zelf in de nabije toekomst positief zou doorwerken.
VAN LICHT NAAR VORM
Ga er maar vanuit dat jij in Lemurië geleefd hebt en het een en ander ontwikkeld hebt. Toen was je nog volledig met de goddelijke Bron verbonden, alleen had je daar nog geen bewustzijn op. Eigenlijk bestond alleen jouw Lichtlichaam – je zou kunnen zeggen: Jij was jouw ‘IK BEN’ dat gaandeweg van Licht veranderde in een zichtbare vorm. Jouw lichaam was grotendeels nog vloeibaar en etherisch, voornamelijk uit kristallen licht opgebouwd. Er waren nog geen lagere, persoonlijke zelfdelen; je was nog één met het AL. Alles wat je deed, werd als een impuls door jouw IK BEN in jou gelegd, en je kende niets anders dan daar naar te handelen.
Later, in het Gouden Tijdperk van Atlantis, is de verbinding met het licht van jouw goddelijke essentie ook nog een tijd actief aanwezig gebleven. Maar toen begon de afdaling als mens naar een steeds verdichtere vorm in lagere frequentievelden. Dat was een lange en pijnlijke periode waarin je gaandeweg jouw liefdevolle Godsbesef verloor.
Dit werd gevolgd door een besef van het kwijtraken van de verbinding met jouw IK BEN. Honderden levens volgden, met ervaringen in alle mogelijke velden, alle mogelijke scenario’s, en met alle mogelijke identificaties als mens.
EEN DRAAD VAN LICHT – THE ANCIENT ONES
De meesten van jullie kennen deze geschiedenis wel; daar ga ik nu niet verder op in. Wat vandaag belangrijk is, is de draad van Licht die we door al onze incarnaties heen geweven hebben. Als je je bewust wordt van wat jij op Aarde allemaal al ontwikkeld en belichaamd hebt krijg je een heel ander zelfbeeld!
Velen van ons zijn al in vorige levens met Lichtwerk bezig geweest. We pakken die draad op bij de Children of the Law of One; de Kinderen van de Wet van de Ene. Zij hebben gedurende talloze incarnaties in Atlantis zo lang mogelijk hun verbinding met de Goddelijke Bron in stand gehouden en vanuit die verbinding de bewustwording van de mensheid zo goed mogelijk gediend.
We werden opgeleid en we werden opleiders. Maar altijd waren er op de achtergrond zielen aanwezig die nog verder in hun evolutie waren: The Ancient Ones, de Oude Wijzen. Je kunt hen zien als ver geëvolueerde Meesters, die vanuit Lemurië en Atlantis de Goddelijke Wijsheid op Aarde konden blijven dragen. Vanuit de allerhoogste dimensies waren ze afgedaald, soms in fysieke incarnaties, andere keren slechts in hun Lichtlichaam, om de Lichtdragers die een stoffelijk lichaam hadden aangenomen te ondersteunen bij hun Lichtwerk. The Ancient Ones hielden de hoogste Lichtvelden in stand, en tijdens de laatste ondergang van Atlantis verspreidden ze zich over de hele wereld.
Ze bleven echter veelal ongezien, leefden en werkten voornamelijk in de stilte en toonden zich alleen als dit vanuit een hoger belang nodig was. Vanuit het multidimensionale perspectief konden zij de ontwikkeling van de mensheid bijsturen waar nodig. Ze wisten welke kennis op welk moment in het bewustzijn van Lichtdragers gebracht kon worden. Ze kenden de werking van de planeten en sterren en keken vanuit de geboortehoroscoop van ieder mens welke kwaliteiten die mee had gebracht, en welke ontwikkeld wensten te worden.
De Ancient Ones kun je vergelijken met de Great White Brotherhood. Hun leider is Melchizedek, en velen van ons behoren ook tot de Orde van Melchizedek. Dus de kans is groot dat jij bekend bent met de Ancient Ones, misschien onder een andere naam, maar dat is niet van belang. Hoe dan ook word ook jij door hen gegidst en begeleid (tenzij jij als ziel hebt aangegeven dat je dat echt niet wenst, maar dat zal bij ons niet het geval zijn omdat we de Weg naar het Licht bewandelen, en maar al te graag hun licht en wijsheid op onze wegen ontvangen!).
DE ESSEENSE GEMEENSCHAPPEN
Vele eeuwen later zijn we in een andere, grote spirituele gemeenschap geïncarneerd: die van de Essenen. Sommigen zijn vóór de komst van Yeshua op aarde gekomen om hun volle lichtkrachten in te zetten. De aarde moest voorbereid worden om de hoge frequenties en het lichtveld, die Yeshua meebracht, te kunnen dragen. Veel Essenen zijn dus geïncarneerd in gemeenschappen die als taak hadden om een hoogfrequent veld op te bouwen dat Yeshua bij zijn grootse missie zou kunnen ondersteunen.
Anderen zijn later gekomen, misschien tijdens het leven van Yeshua en Maria Magdalena zelf, om hun boodschappen te ontvangen, hun liefde en licht voorgoed in hun ziel te kunnen prenten en hun voorbeeld te volgen. En nog anderen zijn weer leerlingen van hun leerlingen geworden. Allemaal dienden we het hoogste goed.
Maar dat hoeft niet te betekenen dat jouw leven destijds alleen op het verspreiden van bewustzijn gericht was. De Essenen leefden in gemeenschappen waarbinnen iedereen vanuit hun eigen kwaliteiten gewaardeerd werden. Er waren mensen nodig die de huizen konden bouwen, die het land konden bewerken, die voor het eten konden zorgen, die de kinderen onderwezen, voor ouderen konden zorgen of hulp brachten aan zieken. Zo waren er talloze taken die we met evenveel toewijding gedaan kunnen hebben. Essentieel was dat iedere taak als even belangrijk werd gezien!
HARMONIE EN HEILIGE TIMING
Het sterkste fundament onder de Esseense gemeenschappen was Harmonie. Ze werkten er allen aan mee om in harmonie te kunnen leven met de hemelse Vader en de aardse Moeder. Daarnaast streefden ze altijd Waarheid, Vrede en Liefde na. Hun gemeenschappen rustten op deze pijlers en iedereen voelde zich daar verantwoordelijk voor.
Daarnaast waren ze zich er allen van bewust dat er een heilige timing voor alles was, die door hun IK BEN, in verbinding met ‘God’, geregeld werd. Voor alles was een goed moment; hun IK BEN kende en respecteerde de heilige timing. Ze waren altijd geduldig en wisten dat er altijd op het goede moment een geschenk aangereikt zou worden. Dit betrof bijvoorbeeld een nieuwe woonplek, een nieuwe zielentaak, een talent, een bepaalde wijsheid, of het ontvangen van een nieuwe ziel in de gemeenschap. Ze zagen alles wat er gebeurde als iets wat hen kon ondersteunen in hun bewustwording.
Bovenal waren ze gericht op leven in Liefde, leven vanuit het hart. Dat vonden ze belangrijker dan welke ideeën dan ook die in het hoofd leefden! Wat hen echt kon verheffen kwam voort uit de liefdesenergie die ze in hun harten voelden. Waar het hart vreugdevol van opsprong werd gezien als een impuls vanuit het IK BEN. Deze impuls was altijd gericht op het hoogste goed van iedereen.
LEVEN OP HOOGFREQUENTE PLEKKEN
Nog even terug naar de Ancient Ones. Deze allerhoogst ingewijde, oude wijze Meesters leefden op hoogfrequente plekken. Dat was immers de enige manier om hun eigen hoge frequenties op aarde vast te kunnen houden. Zij waren meesters in het lezen van kristallen (vanuit het derde oog) waarin de oude, Atlantische wijsheid opgeslagen zat. Zij waren ook de eersten die wisten dat er een hoog goddelijk wezen naar de aarde zou komen en zij zijn afdaling zouden begeleiden.
De aarde en de mensheid zaten in een neerwaartse spiraal. De mens was door zijn volledige identificatie met de materie en dualiteit tot het diepste punt gedaald. Men was de toegang tot het eigen Lichtlichaam, met de scheppende krachten die vanuit de geest naar de mens toekwamen, vergeten en kwijtgeraakt. Alles zat in een impasse. Daarom heeft ‘God’, de Albron, de Ene of welke naam er voor jou ook maar klopt, samen met de Hoge Raad besloten om één van de meest krachtige Meesters uit de allerhoogste dimensies naar de aarde te laten gaan.
DE KOMST VAN YESHUA OP AARDE
Yeshua behoorde tot de Orde van Melchizedek. Sommigen zeggen dat hij de goddelijke positie van Melchizedek een tijd vertegenwoordigd heeft. Iedereen in hogere dimensies was er van overtuigd dat hij in staat was om het neerwaartse proces van afbraak, ziekte en dood om te keren. Door zichzelf volledig te vergeestelijken, en zijn hoogste goddelijke lichtkrachten in zijn fysieke lichaam te leren dragen, heeft hij het verstoorde contact van de mens met zijn oorspronkelijk goddelijke IK BEN kunnen omvormen.
De Ancient Ones waren volledig betrokken bij dit proces. Omdat Yeshua in Israël geboren zou worden werden daar ruim voor die tijd maatregelen getroffen om velden te creëren waarin Yeshua zijn missie zou kunnen voltooien. Maar het was een hele moeilijke tijd! Er waren nog maar weinig Lichtdragers actief; daarvoor droegen de collectieve velden een veel te laag (soms zelfs een tweedimensionaal, dierlijk) bewustzijn. Daarom zijn de Ancient Ones in actie gekomen.
LEIDERS VAN SPIRITUELE GEMEENSCHAPPEN
In die tijd droegen zij een andere naam: de Kaloo. Vanuit hun eeuwenoude Meesterschap kregen zij van Melchizedek de opdracht om de Esseense gemeenschappen te gaan stichten. Diegenen die bewustzijnsontwikkeling in hun zielenplan hadden staan werden opgeleid tot leiders van een spirituele gemeenschap, om in afzondering hun taken te kunnen doen. Er waren ook gemeenschappen die dichter bij de drukke steden waren, en die niet zozeer spiritueel werk deden maar veel meer aardse ambachten vertegenwoordigden. Dit was ook een manier waarmee ze toch de Liefdesenergie onder de mensen konden verspreiden!
De spirituele gemeenschappen werden in afgelegen gebieden, ver buiten de dualiteit gesticht. De kennis die daar verspreid werd kwam niet overeen met de strenge Joodse wetten en regels. Het was dus zeer gevaarlijk wanneer er iets zou doorlekken van de revolutionaire kennis die de Kaloo boden. Daarom hadden deze spirituele gemeenschappen altijd een soort dekmantel naar de buitenwereld toe.
GEHEIMEN EN DEKMANTELS
Qumran toonde zich naar de buitenwereld als een soort heilzame apotheek c.q. laboratorium waar bijzondere parfums en helende balsems werden gemaakt. In die tijd waren er veel huidproblemen dus het was aannemelijk dat men zich daar in specialiseerde. Dat gebeurde ook wel, maar in Qumran bevond zich ook een geheime bibliotheek van waaruit veel kennis doorgegeven werd, waar oude rollen uit Perzië, India, Egypte, Griekenland etc gekopieerd werden. Dit alles moest in het geheim gebeuren, want het gevaar dat buitenstaanders zouden ontdekken wat er werkelijk gebeurde was te groot. Gelukkig hebben ze nog op tijd een aantal rollen (bekend als de Dode Zee rollen) kunnen verbergen voordat deze gemeenschap ontdekt werd!
Voor meer informatie verwijs ik jullie naar een vorig artikel waarin ik al iets over de Essenen geschreven heb, klik HIER
THE SILENT ONES – DE STILTE VAN DE ESSENEN
Wat voor ons van belang is om zowel de kwaliteiten die we als Essenen ontwikkeld hebben, als de constante zwijgplicht en de geheimhouding die wij ook mogelijk gedurende meerdere incarnaties hebben gedragen, in het licht te zetten.
Een aantal van ons reisden van gemeenschap naar gemeenschap, om op de hoogte te blijven van elkaars ontwikkelingen en soms om oude geschriften door te geven. Maar dat betekende dat we ook in lager frequentere velden kwamen waarin we opvielen, vanwege onze liefdevolle, lichte uitstraling. Dus we moesten ons zo onopvallend mogelijk gedragen. We konden niemand vertrouwen, want er waren overal luistervinken en spionnen die werkten voor diegenen (zoals de conventionele Joden) die de leringen van Yeshua tegen wilden houden. En later moesten we onzichtbaar worden voor diegenen die de volgelingen en nazaten wilden uitroeien.
OP JE HOEDE ZIJN
Kortom: we zijn zo alert, stil en voorzichtig mogelijk geworden. Al vanaf jonge leeftijd werd ons opgedragen om altijd op onze hoede te zijn, bij iedere ‘vreemde’ van buiten de gemeenschap. We droegen allen eigen wijsheden, vermogens en kwaliteiten, maar daar konden we absoluut niet over praten; zelfs niet binnen de gemeenschap. Alleen bij de spirituele leiders konden we helemaal open zijn over wat er in ons gebeurde. En hoe verder iemand ontwikkeld was, des te stiller hij was. De kennis was verinnerlijkt. Alleen de hoogste ingewijde leiders konden inschatten wat er met wie gedeeld kon worden. We herkenden hen aan hun volledig harmonieuze aura, aan hun rustige en waardige uitstraling en aan hun liefdevolle ogen.
DE KWALITEITEN VAN DE ESSENEN
De Kaloo (Ancient Ones) hebben de Essenen geholpen bij het weer toegang krijgen tot, en het bewust werken met hun hogere vermogens. We noemen ze nu hogere vermogens, omdat ze buiten het bereik van onze persoonlijkheid liggen. Alleen onze hogere zelfdelen kunnen op een verantwoorde manier met deze vermogens werken.
Sommige van die vermogens waren in die tijd nog heel gewoon, maar gedurende de afgelopen 2000 jaar zijn er veel daarvan uit ons bewustzijn verdwenen. We zouden ze nu wonderen of wonderbaarlijke genezingen noemen! Daarom werd er ook veel over ‘de wonderen’ geschreven die Yeshua verrichtte. Maar de Kaloo werkten er nog dagelijks mee, mits ze zagen dat de betreffende ziel er aan toe was om die ervaring te hebben, of om zich dat hogere vermogen ook weer eigen te maken.
Ik zal aantal kwaliteiten noemen; er zitten er vast wel wat tussen waarin jij in dit leven ook mee wilt werken! Misschien doe je dat al, ben je het aan het verfijnen, misschien zitten er nog blokkades op. We hopen dat deze Esseense kwaliteiten weer in jouw bewustzijn mogen terugkomen, dat jij er weer liefdevol mee kunt werken en met gelijkgestemden deelt over de wijsheid die daarachter zit!
(Vul desgewenst zelf de onderstaande lijst maar aan, want dit zijn er slechts een paar om de stroom herinneringen op gang te brengen)
Afstemmen op je eigen lichaam
Afstemmen op je hogere delen en op je IK BEN
Afstemmen op anderen
Afstemmen op hogere dimensies
Meditaties doen en geven
Tijdsreizen naar verleden en toekomst
Energetische healing; het oplossen van ziekte, handicaps, blokkades
Healing met kruiden, zalven en tincturen
Doceren/les geven
Diepgaand onderzoek doen
Lichtwerk doen tijdens reizen
De kunst van liefdevolle verdediging
Werken met andere mensen
Werken met Engelenwezens
Werken met Opgestegen Meesters
Werken met Sterrenwezens
Bewustzijnswerk
Energetisch werk
Astrologie en sterrenkunde
Helend werk doen met frequenties, vibraties, zoals:
Numerologie, Klank, Kleuren en Geuren/ Aromatherapie
Werken met Aarde energie
Werken met Zonne energie
Werken met Sterren en Planeten en hoe zij op de mensheid inwerken
Werken met Goddelijke Stralen
Jij draagt dus al een scala aan vermogens bij je die je in eerdere levens ontwikkeld hebt. Vertrouw er maar op dat je in dit leven zult doorgeven wat zowel jouzelf als een ander zal blijven herinneren aan jullie goddelijke afkomst!
Wordt vervolgd.
‘Jij bent Goddelijk!’
Link naar de aanstaande Lichtcirkel van 22-25 Februari: https://miekevulink.nl/…/nieuwe-lichtcirkel-jij-bent…/
(15-02-2024)